Med en unik helårs forskningsarena som mål

Stiftelsen Hell Motorpark (Hell Arena) har som mål å få avklart om det er mulig å etablere et nasjonalt helårlig flerbruksanlegg innen forskning- og trafikksikkerhet, idrett, event og motorsport innen 2016

Anlegget er planlagt etablert i Lånke, Stjørdal kommune, i forbindelse med eksisterende motoranlegg.

Intensjonsavtale med grunn-eiere er inngått til 2018 + 40 år.

Vertskommunen har godkjent at man setter i gang regulerings- og utrednings-arbeid.

Foreslått planprogram ble vedtatt av Stjørdal kommune juni 2015 og fag- og konsekvensutredninger ble iverksatt i mai 2015.

Stiftelsen er eid av NAF, KNA, AMCAR Norge, regionale motorsports-forbund.

Les mer om det planlagte anlegget her

Driftet av ildsjeler

Styret i stiftelsen består av private motorsportentusiaster.

Organisasjons nr. 993 834 483

Loyd_Jakobsen

Loyd Olav Jacobsen
Styreleder
Jobber mot lokale interesser,  arkitekter, utredningsarbeid

E-post
Tlf: +47 902 47 777

Hillberg_Ove

Hilberg Ove Johansen
Styremedlem
Kontakt  mot Stat og komune, landsdekkende organisasjoner

E-post
Tlf: +47 928 09 096

Espen Øyan

Espen Øyan
Styremedlem
Media kontakt, nettsider, salg av anlegget

E-post
Tlf: +47 932 81 515

Ole_Mobeck

Ole Martin Mobeck
Styremedlem
Jobber mot komersielle intresser, salg av anlegget

E-post
Tlf: +47 930 08 910

Lagre

With a unique 4-season multi-purpose arena as our goal

The foundation Hell Motorpark (Hell Arena) aims to clarify whether it is possible to establish a year-round multi-purpose facility in research and traffic safety, sport, event and motorsport.

The arena is to be established at Lånke, Stjørdal, in conjunction with the existing arena there.

Agreements of intent with owners was signed for 2018 + 40 years.

The host municipality has approved that one starts regulatory and assessment work.

Proposed planning programs adopted by Stjørdal June 2015, and professional and impact assessments were initiated in May 2015.

The Foundation is owned by NAF, KNA, AMCAR Norway, and regional motor sports federations.

Read more about the plans for Hell Arena here

 

Managed by enthusiasts

The board of the foundation consists of private Motor-sports enthusiasts.
Organisation no. 993 834 483

 

Loyd_Jakobsen

Loyd Olav Jacobsen
Chairman
Working towards local interests, architects, research

E-mail
Tlf: +47 902 47 777

Hillberg_Ove

Hilberg Ove Johansen
Board Member
Working towards State / local and nationwide org
.

E-mail
Tlf: +47 928 09 096

Espen_oyan

Espen Øyan
Board Member
Media contact, webmaster, sales

E-mail
Tlf: +47 932 81 515

Ole_Mobeck

Ole Martin Mobeck
Board Member
Working towards commercial interests, sales

E-mail
Tlf: +47 930 08 910