Forsknings- og utviklingsanlegg av internasjonal standard

Trøndelagsregionen er hjemsted for verdensledende forskningsmiljøer innen teknologi, trafikk og miljø, men for å ta industrien til neste nivå må forskning, utvikling og testing foregå i stor skala i sikre og avgrensede områder. Hell Arena ønsker å være et samlingspunkt og en yngleplass for nyskapning innen trafikk- og transportrelatert teknologi, og inviterer interessenter til å ta kontakt for å utforske muligheter for samarbeid. Anlegget er fremdeles i planleggingsfasen, og jo tidligere man kommer på banen, desto større er muligheten for å påvirke anleggets utforming og infrastruktur til å tilpasses dagens og fremtidens behov.

 

Bli med oss i utviklingen av fremtidens teknologi og setter nye standarder for forskning og trafikksikkerhet testing.

• Power roads
• Four seasons in one lap
• Inductive wireless charging
• Living lab in a SmartCity environment
• Specialized for electric, hybrid, AF and autonomous vehicles
• Instrumented for testing of intelligent transport systems (ITS)
• Multimedia and VR (virtual reality) for event- and motorsport activities
• Politically approved and well funded project with a solid local foundation

 

Full utnyttelse sommer som vinter

Norges eneste arena for forskning og motorsport som kan utnyttes fullt ut sommer som vinter, med nærhet til både fly, tog, E6 og overnatting.

• Fire distinkt forskjellige årstider med forskjellige temperaturer, vei- og siktforhold
• Varierende lysforhold – lange lyse netter på sommer, lange mørke dager på vinter, kunstig belysning av hele banetraseen.
• Muligheter for is eller snølegging av baneanlegget for utviklings formål

 

Fortrinn ved Hell Arena

• Lukket bane og i living lab (regionens veinett)
• Satsing på Green Highway o.l gir fortrinn innenfor ladeteknologi og –løsninger
• Trondheimsregionen har en av landets høyeste el-biltetthet
• Fire årstider, arktisk klima
• 100% Hydropower = Miljøvennlig anlegg
• Norges ledende trafikkforskning i regionen (HINT)
• Tilgang spennende teknologiselskap innenfor el-bil/trafikk, USA, Clemson University AVI og ADI (Defence, Advanced Vehicle Infrastructure  og Intelligente Transport Systemer)
• mulighter til å skreddersy tekniske fasiliteter rundt baneanlegget og infrastruktur som er det nyeste som finnes
• Landets ledende universitet og forskning miljøer ligger rett ved i Trondheim

FORSKNINGSOMRÅDER

Trafikksikkerhet, smart-road

Intelligente transport systemer (ITS)

Testing av kjøretøy med tilhørende teknologi, vektløse produkter

Electric Events, forskning med utgangspunkt i El-kjøretøy med tilhørende teknologi

Støttesystemer/ produkter for opplevelsesnæringer

 

4 SEASONS

• Natural artic climate conditions
• Just south of the Arctic Circle
• Long summer days with prolonged testing hours
• World class cooling / heating research
• Laboratories for cooling and freezing technology
• Road segments / tunnel with climate control
• Test facility in an area with rich topology

INFRASTRUCTURE

Power Roads
• 4 seasons in one lap
• SmartCity labs and workshop
• VR & multimedia setup
• 900 m High Voltage transmition
• Specialised EV and autonomous facilities

driverless

Research and development facilities of international standard

Trondelag is home to world-leading research communities in technology, traffic and the environment, but to take the industry to the next level research, development and testing must take place on a large scale in secure and restricted areas. Hell Arena wants to be a focal point and a breeding ground for innovation in traffic and transport related technology, and invite interested parties to contact to explore opportunities for cooperation. The arena is still in the planning phase, and the sooner you give us a pitch, the greater possibility do you have to affect the arena’s design and infrastructure to your current and future needs.

 

Join us in the development of future technologies and set new standards for research and traffic safety testing.

• Power roads
• Four seasons in one lap
• Inductive wireless charging
• Living lab in a SmartCity environment
• Specialized for electric, hybrid, AF and autonomous vehicles
• Instrumented for testing of intelligent transport systems (ITS)
• Multimedia and VR (virtual reality) for event- and motorsport activities
• Politically approved and well funded project with a solid local foundation

 

Full utilization summer and winter

Norway’s only venue for research and motorsport which can be fully utilized both in summer and winter, in close proximity to both airport, train, the main motorway E6 and accommodation.

• Four distinctly different seasons with different temperatures, road and visibility conditions
• Varying light conditions – long bright nights of summer, long dark days of winter, artificial lighting of the entire path route.
• Opportunities for ice or snow-making of railway lines for development purposes

 

Advantages at Hell Arena
• Closed court and in living lab (region road network)
Focus on Green Highway and the like provide advantages in charging technology and solutions
• Trondheim has one of the highest electric car density
• Four Seasons, Arctic climate
• 100% Hydropower = Environmentally friendly construction
• Norway’s leading traffic research in the region (HINT)
• Access exciting technology company in the electric car / traffic, USA, Clemson University AVI and ADI (Defence Advanced Vehicle Infrastructure and Intelligent Transportation Systems)
• Cover option to tailor technical facilities around railway lines and infrastructure that are the latest available
• The country’s leading university and research environments is right by Trondheim
RESEARCH AREAS

Traffic, smart-road

Intelligent transport systems (ITS)

Testing of vehicles and related technology, weightless products

Electric Events, research based on Electric Vehicles and its technology

Support systems / products for experience industries

 

4 SEASONS

• Natural artic climate conditions
• Just south of the Arctic Circle
• Long summer days with prolonged testing hours
• World class cooling / heating research
• Laboratories for cooling and freezing technology
• Road segments / tunnel with climate control
• Test facility in an area with rich topology

INFRASTRUCTURE

Power Roads
• 4 seasons in one lap
• SmartCity labs and workshop
• VR & multimedia setup
• 900 m High Voltage transmition
• Specialised EV and autonomous facilities

driverless