Hell Arena – En unik fremtidsrettet testarena
 • verdens første testlab med fire årstider
 • Spesialtilpasset for elektriske kjøretøy
 • Testing av power road teknologi
 • Instrumentert for intelligente transportsystemer (ITS)
 • Utviklet med tanke på test av autonome kjøretøy
 • Multimedia for rikere opplevelser ved event- og motorsportsaktiviteter
Tre hovedsatsingsområder
 1. Forskning og utvikling
 2. Kommersiell aktivitet
 3. Motorsport og annen idrett
Perfekt lokasjon

Få anlegg i verden kan skilte med en så komplett pakke, med en lett tilgjengelig og unik lokasjon midt i Norge, og teknologihovedstaden Trondheim et steinkast unna. Hell Arena blir en unikt skreddersydd fhelårsarena for både forskning og utvikling. Tilrettelagt for motorsport blir anlegget også en etterlengtet arena for messer, konserter og treff.

Med Trondheim lufthavn Værnes kun ti minutter unna ligger Hell Arena sentralt plassert i Midt-Norge. I tillegg ligger havn, jernbane og europaveier både til nord, sør og øst inn i Sverige i umiddelbar nærhet, hvilket gjør logistikken til en lek. Nabokommunene Stjørdal og Trondheim er tilholdssted for verdensledende forskningsmiljøer innen forskning, teknologi og miljø, og ved å samle disse miljøene vil Hell Arena fungere som en inkubator for forskning og utvikling.

Specifications

Asphalt track: 4 km (Roadracing and Formel E)
Oval Track: 5 km (Highway standard)
Go-cart track: 1500 m (FIA)
Total ground area: 1050 Dekar
Grandstand and public areas with a capacity for 20 000 spectators

Smart City

Garages
Labs
Media center
Medic center
Multi purpose hall
Customize your own SmartCity building
Conference:    500 people
Restaurant & catering
VR & multimedia facilities

Tailor make your own Smart City building?

Contact Hell Arena – e-mail: post@hellarena.no

Bli med oss i utviklingen av fremtidens teknologi og setter nye standarder for forskning og trafikksikkerhet testing.

• Power roads
• Four seasons in one lap
• Inductive wireless charging
• Living lab in a SmartCity environment
• Specialized for electric, hybrid, AF and autonomous vehicles
• Instrumented for testing of intelligent transport systems (ITS)
• Multimedia and VR (virtual reality) for event- and motorsport activities
• Politically approved and well funded project with a solid local foundation

Helårsarena

Hell Arenas plassering ved den Midt-norske kysten gir unike muligheter for kontinuerlig helårsdrift av forskning, utvikling og testing av ny teknologi. Plassert på 63 grader nord tilbyr Hell Arena et variert klima, med lyse netter på sommerstid, kulde og snø på vinterstid, og dynamisk vekslende vær-, sikt- og veiforhold på vår og høst. Elbil- og batteriprodusenter kan langtidsteste og forske på oppførsel i varierende temperaturer, produsenter av intelligente transportsystemer kan på samme arena – og kanskje med felles utstyr – eksperimentere med autonome løsninger på et baneområde som tilbyr sikkerhetssoner som tilfredsstiller de strengeste krav innen motorsport, for å nevne noen eksempler.

Hell Arena vil også bli et helårstilbud til den midtnorske idretten, og ligger plassert i naturskjønne områder med utfart til opparbeidede turområder. På sommerstid vil anlegget gjennom forskjellige banetraseer primært være fokusert på motorsport – alt fra dragracing og asfaltløp, til rally og drifting – men vil også være tilrettelagt for ikke-motoriserte idretter som sykkel, friidrett, rulleski og liknende. På vinterstid kan godt belyste banetraseer kjøres opp med skispor, og med et stort tilgjengelig areal vil Hell Arena være godt egnet til aktiviteter som langrenn og skiskyting.

Et etterlengtet tilbud

Hell Arena fyller også et behov for arealkrevende arrangementer som regionen har hatt i mange år, med permanente tekniske installasjoner for strøm, nettverk, lyd og bilde, samt gjennomtenkte planer for logistikk, publikumsservice og parkering. Stjørdal har siden 1984 vært vertskap for landbruksmessen Agrisjå, som nå med over 25.000 besøkende må se seg om etter nytt arrangementssted. Stjørdal har blitt tildelt Landsskytterstevnet i 2018, og med over 20.000 besøkende er dette også et arealkrevende arrangement med høye krav til logistikk. Trondheim og Midt-Norge har også slitt med å tiltrekke seg de virkelig store internasjonale artistene, men Hell Arena som utendørs konsertområde vil lett kunne håndtere folkemengder på over 20.000.

Skisse, Hell Arena

A Unique 4-season multi-purpose arena

Experience and take part in the development of our unique 4-season track and smart city arena. Custom made for year round testing and research in all weather conditions, and racing certified. Just a few miles south of the Arctic Circle, Hell Arena offers racing-quality tracks and tailor made facilities for testing in conditions ranging from real arctic snow and winter to the long light Nordic summer nights allowing you to dramatically prolong your testing hours.

 

Possibilities

Hell Arena will develop and offer tailor made facilities for research and testing in addition to adventures and events closely linked to these activities.

 

Three main areas of development

 1. Research & Development
 2. Commercial activity
 3. Motorsports, exhibitions and other sports events

 

Join us in the development of future technologies and set new standards for research and traffic safety testing.
4 SEASONS

• Natural artic climate conditions
• Just south of the Arctic Circle
• Long summer days with prolonged testing hours
• World class cooling / heating research
• Laboratories for cooling and freezing technology
• Road segments / tunnel with climate control
• Test facility in an area with rich topology

 

• Power roads
• Four seasons in one lap
• Inductive wireless charging
• Living lab in a SmartCity environment
• Specialized for electric, hybrid, AF and autonomous vehicles
• Instrumented for testing of intelligent transport systems (ITS)
• Multimedia and VR (virtual reality) for event- and motorsport activities
• Politically approved and well funded project with a solid local foundation

Specifications

Asphalt track: 4 km (Roadracing and Formel E)
Oval Track: 5 km (Highway standard)
Go-cart track: 1500 m (FIA)
Total ground area: 1050 Dekar
Grandstand and public areas with a capacity for 5000 spectators

 

Smart City

Garages
Labs
Media center
Medic center
Multi purpose hall
Customize your own SmartCity building
Conference:    500 people
Restaurant & catering
VR & multimedia facilities

 

Tailor make your own Smart City building?

Contact Hell Arena – e-mail: post@hellarena.no

 

All Season Arena

Hell Arenas location in the middle of the Norwegian coast presents unique opportunities for continuous year-round research, development and testing of new technology. Located at 63 degrees north, Hell Arena offers a varied climate, with bright summer nights, cold and snow in winter, and dynamic variable weather, visibility and road conditions in spring and autumn. EV- and battery manufacturers, long-term testing and researching the behavior in varying temperatures, manufacturers of intelligent transport systems can all use the same venue – and perhaps with shared equipment – experimenting with autonomous solutions to a court area that offers security zones that satisfy the strictest requirements in motorsport, to name some examples.

Hell Arena will also be a year-round service for Norwegian sports, and is located in scenic areas with popular recreation areas and hiking paths in close procsimity. The arenas primary focus will be research and motorsport – from drag racing and on asphalt, to rally and drifting – but it will also be adapted for non-motorized sports such as skiing, cycling, athletics, rollerskiing and with a large available area around the tracks Hell Arena will be very suitable for activities such as cross country skiing and biathlon.

 

A long awaited area

Hell Arena also fills a need for hoasting space-consuming events that the region has hoasted for many years, with permanent technical installations for power, networking, audio and picture, as well as well planned logistics, public service and parking. Stjørdal has since 1984 hoasted the agricultural fair Agrisjå, now with over 25,000 visitors have to look for a new venue. Stjørdal has been awarded National Shooting Rally in 2018, and with over 20,000 visitors, this is also an area demanding event with high demands on logistics. Trondheim and Central Norway has also struggled to attract the really big international artists, but Hell Arena as outdoor concert area will be able to easily handle the crowds of over 20,000.

 

Skisse, Hell Arena